külkersc egyesület alapszabálya

KÜLKERESKEDELMI SPORT CLUB

ALAPSZABÁLYA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

BUDAPEST, 2017. JÚNIUS 29.

A KÜLKERESKEDELMI SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

I.

Az egyesület neve és székhelye

1. A sportegyesület neve/és rövidítése/: Külkereskedelmi Sport Club. (Külker. SC.)

b. Székhelye: 1038 Budapest III. Márton út 25. Telephelye: Galyatető, Mező Imre u.5.

c. Színe: Kék és fehér.

d. Zászlója: kék alap, álló téglalapban „Merkúr bot” alatta félkörben „Külker. SC.” felirat és az alapítási év „1950”.

2. A Külker. SC. működési területe: Budapest, Galyatető.

3. A Külker. SC. bázisát a tagsága és az általuk létrehozott szakosztályok képezik.

4. A Külker. SC. 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. §; 2013. évi V. törvény 3:1-48.§; 3:63-87. § rendelkezései szerint működő és a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, amelynek a törvényességi felügyeletét a Fővárosi Főügyészség látja el. Az egyesület önkéntesen létrehozott; Önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az egyesület politikai tevékenységet nem végez, a választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Fővárosi Törvényszék bejegyző határozatszáma: 6.Pk.61847/3. Nyilvántartás sz.: 1660.

Képviselő neve és lakcíme:

Békési László ügyvezető elnök, 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 2.

Adószáma: 8308293433

Oláh György elnök, 1118 Budapest Bartók Béla u. 25.

Adószám:

II.

A Külkereskedelmi Sport Club célja.

5. A Külker. SC. célja: tagjainak a rendszeres sportolás, versenyzés, a testedzés biztosítása, az erre irányuló igények felkeltése.

Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.

A Külker. SC. céljának megvalósítása érdekében együttműködik a támogató szervezetekkel, illetőleg a működési területének önkormányzati és társadalmi szerveivel.

A Külker. SC. a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenységet folytathat.

III.

A Külker. SC. Tagsága.

6. Az egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben az egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az alapszabályt. A Külker. SC. tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a club valamely szervének /elnökség, bizottság, szakosztály, apparátus/ működésében. A Külker. SC.-be tagként kiskorú állampolgár is felvehető, részükre szakosztályokon belül ifjúság csoportot kell létesíteni.

7. A Külker. SC.-nek működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja a Külker. SC. célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

A Külker. SC.-nek jogi személy is tiszteletbeli tagja lehet. Jogi személy tagként felvehető, ha nyilatkozatban vállalja a club erkölcsi és anyagi támogatását. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a Külker. SC.-t.

8. A Külker. SC.-be való belépés és a kilépés önkéntes. A sportclubi tagság ill. pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel vagy a tagdíj hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztásával, továbbá elhalálozás esetén törléssel, fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg.

Az egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek, a tagsági díj mértékéről a közgyűlés dönt.

9. A sportegyesületi tagok, pártoló tagok, jogi személyek és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Ezt a jogkörét az elnökség tiszteletbeli tagok és jogi személyek felvételének kivételével a szakosztály-vezetőségekre ruházza át. A szakosztály-vezetők kötelesek irányítani a szakosztályok működését, a tagoktól a tagdíjat beszedni és azt havonta befizetni az egyesület pénztárába. A szakosztály-vezetők a tagdíjból semmilyen költséget nem vonhatnak le. A tagdíj befizetésének elmulasztása a szakosztály-vezetők részéről fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

A szakosztályok tagjairól és pártoló tagjairól az illetékes szakosztály-vezetőség köteles nyilvántartást vezetni. A jogi személyeket az elnökség veszi fel, nyilvántartásáról a gazdasági felelős gondoskodik.

IV.

A Külker. SC. tagjainak jogai és kötelességei.

10. A Külker. SC. tagjainak jogai:

javaslat tételi és szavazati joggal rendelkeznek az egyesület döntést igénylő ügyeiben a tagok,

részt vehet a Külker. SC. közgyűlésén/küldöttközgyűlésén, és véleményt alkothatnak az egyesület rendezvényein,

– kiskorúak kivételével, részt vehet az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, a felügyelő bizottság tagjainak, elnökségének megválasztásában, valamint a határozatok meghozatalában, a tisztségre megválasztható/képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén/véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportclubot érintő bármely kérdésben,

– Bíróság előtt megtámadhatja a club valamely szervének törvénysértő határozatát,

– a Sport Club elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a Bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken igényelheti a sportclub szakembereinek a segítségét.

– részesülhet a sportclub által nyújtott kedvezményekben.

11. A Sport Club tagjainak kötelességei:

 1. az alapszabály rendelkezéseinek betartása,

 2. a tagsági díj fizetése,

 3. a sportegyesületi vagyon megóvása,

 4. sportszerű magatartás,

 5. a hazai és nemzetközi versenyekre lelkiismeretes felkészülés és azokon a legjobb tudása szerinti szereplés.

12. A Sport Club pártoló tagjának jogai:

a. javaslatokat, észrevételeket tehet a sportclub működésével kapcsolatban.

b. részesülhet a sportclub által nyújtott kedvezményekben /rendezvények, ill. létesítmények látogatása/.

13. A pártoló tag kötelezettségei:

a. az alapszabály rendelkezéseinek betartása.

b. a sportclub célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása,

c. sportszerű magatartás.

14. Jogi személy jogai:

a. képviselője útján részt vehet a Külker. SC. közgyűlésén /küldöttgyűlésén/ és ott javaslatokat, észrevételeket tehet a Külker. SC. működésével kapcsolatban,

b. külön megállapodás alapján részesülhet a Külker. SC. által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti a club szakembereinek segítségét.

15. A jogi személy jogai:

 1. az alapszabály rendelkezéseinek betartása,

 2. a Külker. SC. célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

16. A tiszteletbeli tag jogai:

 1. részt vehet a Külker. SC. közgyűlésén /küldöttközgyűlésén/,

 2. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Külker. SC. érintő kérdésekben,

 3. részesülhet a Külker. SC. által nyújtott kedvezményekben.

17. A tiszteletbeli tag kötelességei:

 1. az alapszabály rendelkezéseinek betartása,

 2. a Külker. SC. erkölcsi támogatása, sportszerű magatartás.

18. Az egyesületi tagság megszűnik:

– a tag kilépésével,

– a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,

– a tag kizárásával,

– a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

19. Az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, ha a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

20. Ha a tag három hónapig nem fizet tagdíjat részére az elnökség az ügyvezető elnök útján levelet küld, ha a tag felszólításának kézhezvételét követő harminc napon belül sem egyenlíti ki tagdíj tartozását, tagsági jogviszonya felmondásra kerül. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszüntetésére – figyelmeztetni kell. A szakosztály vezető esetén, ha egy havi tagdíj befizetésével elmarad, az elnökség felszólító levelet küld részére. Ha a szakosztály vezető felszólításának kézhezvételét követő harminc napon belül sem egyenlíti ki a tagdíj tartozását, a szakosztály vezetői tisztség alól felmentésre kerül. A felszólításban a szakosztály vezetőt ugyancsak figyelmeztetni kell a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére.

21. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárás részletes szabályai külön szabályzatba kerülnek összefoglalásra. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell, melyben részletesen kell leírni a fellebbezés benyújtásának szabályait. A tagsági viszony megszűnéséről a közgyűlés határozatot hoz.

V.

A Külker. SC. Szervezete.

22. A közgyűlés/küldöttközgyűlés.

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés ülése nyilvános.

A közgyűlést az elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. A közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal, a napirendi pontok megjelölésével a tagoknak írásos meghívót kell küldeni.

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontban összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a későbbi időpontra összehívott, megismételt közgyűlés – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni. A napirenden nem szereplő kérdésben a közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi tag jelen van és a kérdés napirendre tűzéséhez hozzájárul. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10 % – az ok és a cél megjelölésével – kívánja.

23. A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van.

A küldöttek és számuk: Az Elnökség, a Bizottságok vezetői, és a szakosztályok által választott 3 fő.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés/küldöttközgyűlés 15 napon belül

történő másodszori összehívása során, az eredeti napirendben felvetett kérdésekben, a

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre való utalást az eredeti meghívó

tartalmazhatja.

24. A közgyűlésen/küldöttközgyűlésen szavazati joggal vehet részt az egyesület minden tagja. Minden 18. életévét betöltött tagot egy szavazat illet meg. A döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a döntés alapján:

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b. bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

25. A közgyűlés/küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok/küldöttek legalább 50 %-a + egy fő személyesen, illetve a jogi személytagok igazolt képviselője útján megjelent. Határozatképtelenség esetén legalább 60 (hatvan) napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni a megismételt közgyűlést, amely ekkor a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes.

26. A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt és kettő hitelesítőt kell választani.

27. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint – azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el.

A közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről, valamint bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.

2/3-os többség szükséges az alapszabály módosításához, egyesülés, szétválás vagy feloszlás kimondásához.

Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

28. A közgyűlés/küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. a sportclub megalakulásának, feloszlásának, valamint más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása,

 2. az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása,

 3. az elnökség az elnök/az ügyvezető elnök, a felügyelőbizottság és annak elnöke öt évre szóló megválasztása, a tisztségükben megerősítése,

 4. a sportfejlesztési terv jóváhagyása,

 5. az éves költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása, az éves beszámoló elfogadása,

 6. a sportegyesület tevékenységéről való beszámoltatás,

 7. az alap tagsági díj összegének meghatározása,

 8. mindazon kérdés, amelyet törvény, vagy a jelen Alapszabály a hatáskörébe utal.

 9. a tagsági viszony megszűnéséről való döntés.

A Sport Club elnöksége.

29. Az Elnökség a közgyűlés/küldöttközgyűlés közötti időszakban gyakorolja annak jogait.

Az 5 tagú Elnökséget a közgyűlés/küldöttközgyűlés 5 év határozott időtartamra titkos szavazással választja.

Az elnökség az egyesület ügyintéző szerve, saját ügyrendje alapján tevékenykedik, az elnökség az elnök irányításával gondoskodik az alapszabály betartásáról, a közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, koordinálja a tagok tevékenységét.

Az elnökség tagjai: az elnök, az ügyvezető elnök és három elnökségi tag. Az ügyvezető Elnök ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik, mint az Elnök. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a közgyűlés új tagot választ.

30. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az ügyvezető Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén az ezzel bármely elnökségi tagot meghatalmazhatja.

31. Ugyanakkor az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az ügyvezető Elnök és a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra meghatalmazott egyik elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

32. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a ­napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.

33. Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített, kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

34. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 2. bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

35. Az Elnökség évente egyszer a rendes Közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az Egyesület éves beszámolóját.

36. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez.

37. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a Közgyűlés új Elnökséget választ.

38. A Külker. SC. elnökségének feladata és hatásköre:

 1. a sportclub sporttevékenységének irányítása,

 2. a közgyűlés/küldöttközgyűlés előkészítése, a küldöttek létszámának és választás módjának meghatározása,

 3. a sportclub sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka, és-ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása,

 4. a sportclub eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése,

 5. a szakosztályok és bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása,

 6. fegyelmi jogkör gyakorlása,

 7. a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztály-vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak öt évre szóló, illetőleg a következő-vezetőségválasztó közgyűlésig/küldöttközgyűlésig tartó megbízatása, a megbízatások visszavonása,

 8. a sportclub szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,

 9. a szakosztályi tagok tagsági díjának megállapítása.

Az elnökség határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. A határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseiről felvett jegyzőkönyvet az elnök és egy felkért tag hitelesíti.

39. Az Elnök és az ügyvezető Elnök feladatai és hatásköre:

 • a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,

 • az Egyesület képviselete,

 • az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,

 • irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,

 • gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,

 • mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

 • kinevezi illetve leváltja a szakosztály vezetőket.

40. Az elnökség tagjai.

A Külker. SC. elnökségének tagja

a. rendszeresen és tevékenyen részt vesz

– a sportclub feladatainak meghatározásában és megvalósításában,

– a határozatok előkészítésében és meghozatalában,

– a közgyűlés/küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében,

b. jogosult és köteles a sportclubot érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,

c. felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményt kifejezetten fenntartotta és az írásban kinyilvánította.

A Felügyelő Bizottság

41. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a közgyűlés/küldöttközgyűlés választ. Feladatai:

a. a sportclub pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,

b. a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,

c. a tagsági díj befizetésének ellenőrzése, a szakosztály vezetők befizetésének ellenőrzése

A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek/küldöttközgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az aki a sportclub elnökségének tagja, aki a sportclub alkalmazásában áll, vagy a sportclubban gazdasági feladatokat lát el.

A Felügyelő Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportclub elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervet.

A Külker. SC. Bizottságai.

42. A sportclubban esetenként, a fegyelmi ügyek kivizsgálására fegyelmi bizottság működik. Az elnökség a 3 fős bizottságot az ügy kivizsgálására, elbírálására esetenként egyszerű szótöbbséggel választja.

43. Az elnökség a sportclub működésének eredményessége érdekében más bizottságokat is létrehozhat.

A szakosztályok.

44. A Külker. SC.-ben sportáganként szakosztályok működnek. Ezek jelenleg:

Férfi Kézilabda Szakosztály, Férfi Kosárlabda Szakosztály, Női Kosárlabda Szakosztály, Labdarúgó Szakosztály, Tenisz Szakosztály, Természetbarát Szakosztály, FUTSAL Szakosztály,

– A szakosztályok munkáját szakosztály-vezetőség irányítja, amely munkájáról az elnökségnek évente beszámol.

– A szakosztály 3-5 tagú vezetőségét, a tisztségviselőit/elnök, elnökhelyettes, technikai vezető, vezető-edző stb./ és tagjait a szakosztály tagsága választja 2/3-ad többséggel meg, határozott, 5 év időtartamra. A megválasztott tisztségviselőket, tagokat az ügyvezető elnök bízza meg és válthatja le.

– A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása /pld. igazolások, tagdíjak beszedése stb./.

A szakosztály tagsága egyszerű szótöbbséggel választja a küldöttközgyűlésbe általuk delegált 3 fő küldöttet.

A szakosztály közreműködik az ifjúsági és a lakossági szabadidősporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában.

Egyéb szervek.

45. A Külker. SC. elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás-nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozási formákat alakíthat ki.

A sportclub elnökségének működésével kapcsolatos feladatok és az ügyintézés ellátására eseti operatív csoportot hozhat létre.

VI.

A Külker. SC. jogképessége.

46. A sportclub jogi személy, amelyet a sportclub elnöke/ügyvezető elnöke képvisel. E jogkörében esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve más személynek megbízást és meghatalmazást adhat.

47. A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok

48. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök a Határozatok Könyvében vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része l-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség határozata (E. hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.

49. A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként.

50. Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról – saját költségére – másolatot készíthessen.

51. Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az Egyesület a betekintést – előzetes időpont egyeztetést követően a legrövidebb időn belül az Egyesület székhelyén biztosítja.

52. Az Egyesület Elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti.

53. Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.

54. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.

55. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.

56. Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:

 • Az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből,

 • Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,

 • Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.

57. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az Elnökség által az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, valamint az Egyesület által kiadott információs füzetekből, szórólapokból ismerhető meg.

58. Az Egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költéségre másolatot készíthet. Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről.

59. Az Egyesület gazdálkodása

60. Az Egyesület bevételei:

 1. tagdíj

 2. gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

 3. a költségvetési támogatás:

 • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

 • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

 • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

 1. az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

 2. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

 3. befektetési tevékenységből származó bevétel;

 4. az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

61. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai megvalósítására fordítja.

62. A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyilván.

63. Az Egyesület megszűnése

64. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

65. Egyéb rendelkezések

66. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.

67. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2014. május 29-én a közgyűlés tárgyalta és az új tisztségviselőket megválasztotta, az Alapszabályt jóváhagyta.

Békési László

ügyvezető elnök